Rozbor životného potenciálu


Predstavte si, že by ste vedeli, akú úlohu máte na tejto Zemi!? Predstavte si, že môžete poznať svoje vlastné kľúče úspechu!? Predstavte si, že viete, kde je možné veci vo Vašom živote radikálne zmeniť a kde je nutné ich s pokorou prijať!? Koľko času, energie, falošných nádejí, nervov, financií by Vám to mohlo ušetriť? Je to vzrušujúce, že? Čítajte prosím ďalej...

Môj dlhoročný výskum v oblasti zdravia ma zákonite krok za krokom priviedol k poznaniu, že charakter života konkrétneho človeka, jeho životný štýl, úroveň šťastia, osobného naplnenia, finančnej a vzťahovej prosperity nie je možné oddeliť od jeho fyzického a zdravotného komfortu. Človek môže byť teda fyzicky zdravý trvalo len a len vtedy, ak je "zdravý" a na správnej koľaji celý jeho život ako celok.

Toto poznanie ma postupne viedlo k osvojeniu si vyše tucta seba poznávacích techník a metód, vďaka ktorým dokážem komplexne, do hĺbky, "do špiku kosti" a fundovane "preniknúť" až na úroveň vrodeného, karmicko - genetického potenciálu konkrétnej osoby, vďaka čomu je možné odkryť unikátnu a jedinečnú životnú mapu, akýsi "návod na používanie samého seba" šitý na mieru pre konkrétneho človeka. Táto "cestovná mapa = unikátny energetický odtlačok" je neodmysliteľnou súčasťou životného úspechu každého uvedomelého človeka v dnešnej dobe, pomáha porozumieť individuálnemu životnému osudu, v neposlednej rade i nástrojovej výbave, ktorá umožňuje z daného konkrétneho života vyťažiť maximum. Ocenia ju tak dospelí, ako aj deti (resp. ich rodičia), pred ktorými sa ich život len teraz otvára. Veď aké skvelé to je, ak vieme kam a ako máme v živote kráčať, resp. k čomu máme svoje deti viesť, ako ich vychovávať, aby zo seba vydolovali maximum genetického a životného potenciálu?

Pri analýze každej osoby sa mi otvára príbeh, posolstvo, ako aj trajektórie, ktoré si daný človek po nej môže ne-vedome voliť. K tomu všetkému sa dostávam skrz poznanie odkazu mágie čísel, čínskej knihy premien I-ting, hinduistického čakrového systému, židovskej kabaly, karmických vplyvov planét, hologenetického kódu danej osoby, védsku a karmickú astrológiu, v neposlednom rade  archetypológiu, ktorú je možné detailne čítať z údajov narodenia, ktorý je akýmsi jedinečným "otlačkom" vo vesmíre vrytým Vašim prvým nádychom na planéte Zem. To všetko samozrejme podané štrukturovane, integrálnym, uceleným spôsobom, ktorý na trhu medzi rôznymi analýzami a rozbormi nemá obdobu, aby ste spoznali svoj potenciál skutočne z rôznych uhlov pohľadov.

Som človek vysoko citlivý pre duchovnú realitu, zároveň sa však snažím sprostredkované informácie záujemcovi tlmočiť skutočne čo "najbližšie pri zemi", teda prakticky vyhýbajúc sa tak zbytočnému a nepotrebnému ezoterickému balastu a " ružovému duchárčeniu".

Dôkladné sebapoznanie je základným kameňom k šťastnému, naplňujúcemu a perspektívnemu životu. Ak hľadáte zmysel svojho života, poznatky odkiaľ a kam vlastne kráčate, poznanie svojho vnútorného génia a jedinečných darov, ktorými môžete obohatiť tento svet, tak ste na správnej adrese. Rád Vám dané poznanie odkryjem, aby ste v živote mohli uskutočňovať správne rozhodnutia, kráčať po ceste, ktorá Vám patrí a činí šťastnými, v neposlednom rade budete poznať potenciál Vášho života, cestu jeho naplnenia a osobnej sebarealizácie skrz rady k dosiahnutiu úspechu, ktoré sú šité na mieru práve pre Vás.


Na výber máte z doleuvedených troch komplexných analýz individuálnej životnej mapy. Ich detailný obsah nájdete nižšie:

1) Komplexný rozbor individuálnej životnej mapy (VSTUPNÝ)

* slúži k celkovému pochopeniu charakteru a zmyslu Vašej minulej inkarnácie, minulých životov, ponaučení a spirituálnych odkazov, ktoré ste v nej / nich do seba integrovali, zároveň porozumeniu bolestivých karmických jaziev, (mentálno - emočno - fyzických) blokov, ktoré majú / môžu mať vplyv a presah aj do Vášho aktuálneho života, ako aj ich riešení a uvoľnenia, v neposlednom rade odkrytiu túžby, životnej misie, inkarnačného zámeru, nástrojov a cesty sebarealizácie Vašej duše v aktuálnej inkarnácii.

* slúži k ucelenému odhaleniu Vašich silných, slabých stránok (podvedomých - vedomých - hraných), jedinečného životného potenciálu, osobnej charizmy, ktorou môžete najsámlepšie obohatiť spoločnosť, k pochopeniu Vašej unikátnej, univerzálnej životnej stratégie úspechu, schopnosti byť v správny čas na správnom mieste a cesty k správnemu rozhodovaniu, v neposlednom rade spôsobu nájsť svoje miesto v mozaike univerza, ale aj emocionálnych blokov, ktoré Vám v tom v tejto inkarnácii bránia.

* rozbor poskytuje aj hlboký filozofický, zároveň praktický návod na mentálne stratégie úspechu šité na mieru práve pre Vás v 12-tich archetypálnych životných oblastiach (Osobnosť, Financie, Komunikácia, Rodina, Kreativita, Zdravie, Vzťahy, Tajomno a Smrť, Viera a presvedčenia, Kariéra a spoločenský status, Priatelia a podporovatelia, Výzvy a prekážky v živote). Rozbor umožňuje získať individualizované, praktické myšlienkové prístupy a postoje vhodné práve pre Vás, aby ste dokázali maximalizovať svoj potenciál v každom jednom duchovnom sektore Vašej aktuálnej inkarnácie bez ohľadu na jej náročnosť či počet a závažnosť výziev.

Rozsah audiozáznamu je cca. 80 minút. Cena VSTUPNÉHO rozboru individuálnej životnej mapy je 99 EUR (ekvivalent v Čk). Cena u rozboru pre deti do veku 10 rokov je len 69 EUR (ekvivalent v Čk).  Rozbor sa zasiela štandardne na CD v MP3 formáte na dobierku do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých podkladov potrebných k vypracovaniu.

2) Komplexný rozbor individuálnej životnej mapy (NADSTAVBOVÝ)

* je rozborom, ktorý nadväzuje na VSTUPNÝ výklad, vďaka ktorému môžete zahájiť cestu až na úroveň svojej hlbokej genetickej transformácie, aby ste mohli objaviť a prebudiť najkrajšiu a najcnostnejšiu verziu samého seba, a to cez prerod Vašich tieňov do podoby darov, smerom k božskej manifestácie Vám vlastných unikátnych vlastností a darov. Transformácia sa týka tak Vášho profesného potenciálu, ako aj kvality Vašich sociálnych vzťahov, v neposlednom rade Vašej životnej misie, miesta v mozaike spoločnosti a cesty k ultimátnej individuálnej prosperite. Skrz odhalenie Vašich génových kľúčov spoznáte skutočnú tŕpku a bolestivú podobu Vášho individuálneho "emocionálneho suterénu", ale aj cestu k premene a transformácii "nízkej" uvedomelostnej úrovne na tú želanú "vysokú".

* Tok života Vás postaví pred nejednu situáciu. Aké by to bolo poznať lepšie jej skrytú povahu, duchovný odkaz, možné východiská alebo pravdepodobné budúce smerovanie? Čím lepšie chápete štruktúre, charakteru Vašej konkrétnej životnej situácie, tým viac sa do popredia predierajú i tie správne nápady, riešenia, kreatívne postoje, ako ňou zmysluplne a proaktívne naložiť. Tento rozbor poskytuje informácie i o očakávaných životných udalostiach, resp. časových etapách inkarnácie, ktoré Vás čakajú.

Rozbor umožňuje vylepšiť a zacieliť Vaše aktivity a rozhodovanie v najrôznejších oblastiach Vášho života tak, aby sa Vám dostalo maxima pozitívnej podpory vesmírnych, environmentálnych vplyvov na Vaše plány a predsavzatia. Zároveň vďaka rozboru lepšie porozumiete emóciám a pocitom, ktoré sa budú v jednotlivých časových periódach predierať do Vášho vedomia a mysle, vďaka čomu ich dokážete lepšie využiť a usmerňovať.

* Vďaka tomuto profilu spoznáte Vám bytostné vlastnosti, ktorými nájdete svoje správne miesto v mozaike profesijného a spoločenského života, aby ste mohli dosiahnuť maximálnu individuálnu prosperitu. Rozpoznáte svoje hlboko skryté a zablokované emocionálne témy z detstva, prenatálu, ktoré sú po odblokovaní zároveň vstupnou bránou k Vášmu prekvitaniu v oblasti medziľudských a intímnych vzťahov.

* Skonfrontujete sa s Vašou najväčšou duchovnou životnou výzvou, "achillovou pätou" ako aj cestou, ktorá vedie k posilneniu Vášho fyzického, emocionálneho i mentálneho tela.

* Rozpoznáte vlastnosti, ktoré si chce Vaša duša osvojiť počas priebehu tejto inkarnácie.

Rozsah audiozáznamu je cca. 80 minút. Cena NADSTAVBOVÉHO rozboru individuálnej životnej mapy je 99 EUR (ekvivalent v Čk)Cena u rozboru pre deti do veku 10 rokov je len 69 EUR (ekvivalent v Čk)Rozbor sa zasiela štandardne na CD v MP3 formáte na dobierku do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých potrebných podkladov k vypracovaniu.

3) Komplexný rozbor individuálnej životnej mapy "KOMPATIBILITA DUŠÍ" (DOPLNKOVÝ)

Vaše vzťahy a ich kvalita je nepochybne jedným z pilierov zmysluplnej existencie na tejto Zemi. Vzťahy intímne, rodinné, pracovné, obchodné či priateľské, to sú všetko energetické interakcie, z ktorých môžete ťažiť, prosperovať tak na úrovni emocionálnej, fyzickej, mentálnej, resp. spirituálnej. Rád Vám sprístupním informácie o perspektíve, kvalite, prínose Vašich foriem súžitia, koexistencie, aby ste získali hlboké porozumenie a pochopenie o tom, kde je Vaša pozícia v istej štruktúre, interakcii, ako z nej môžete benefitovať, čo sa v neposlednom rade zo svojich vzťahov máte naučiť, zobrať si k srdcu, ako môžete učiniť istý vzťah naplňujúcim a šťastným.

* Tento profil poskytuje detailné informácie o potenciáli konkrétneho vzťahu (milostného, manželského, priateľského alebo obchodného) dvoch osôb, o úrovni a miestach ich (karmickej - mentálnej - emocionálnej - počinovej ) kompatibility, synergie a súhry ako aj možnej disharmónie, poznatky o miestach, kam je / nie je vo vzťahu vhodné investovať (čas, energiu) pre jeho udržanie, záchranu, resp. poznanie o vhodnej vzájomnej komunikačnej stratégii, aby sa predišlo zbytočným šumom, nedorozumeniam a prípadným konfliktom.

Rozsah audiozáznamu je cca. 45 minút. Cena rozboru individuálnej životnej mapy: "KOMPATIBILITA DUŠÍ" je 59 EUR (ekvivalent v Čk). Rozbor sa zasiela štandardne na CD v MP3 formáte na dobierku do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých potrebných podkladov k vypracovaniu.


Ak máte pocit alebo presvedčenie, že "Veľké témy" Vášho života obsiahnuté primárne v horeuvedených troch komplexných rozboroch individuálnej životnej mapy sú už plnohodnotne a do bodky zodpovedané a potrebujete skôr len akési čiastkové usmernenie, tak k tomu slúži tzv. resp. cielenú analýza. Viac informácií o nich nájdete nižšie:

Časový rozsah  cielenej analýzy: cca. do 30 minút. Cena za jednu analýzu: 69 EUR (resp., ekvivalent v Čk). Jednotlivé cielené rozbory sú ideálnym vodítkom, pomocníkom pri veľmi konkrétnych, užšie zameraných a špecifických témach alebo životných situáciách, v ktorých pre konkrétneho záujemcu odkrývam primárne základný blok / prekážku, resp. hybný motor a stratégiu úspechu schopnú docieliť želaný zámer alebo životný cieľ. Pri týchto cielených rozboroch využívam archetypálne odkazy až troch druhov analytických kariet: tarotových, šamanských, génových kľúčov. Neveštím, pretože na to neverím... Analyzujem skôr najpravdepodobnejší variant vývoja životných udalostí podľa Vášho aktuálneho stupňa vedomia!!!


Zaujal Vás niektorý z komplexných rozborov individuálnej životnej mapy alebo čiastkových cielených rozborov? Radi by ste dostali svoj život na správnu koľaj? Túžite sa konečne vyznať vo vlastných životných výzvach, ako aj v ich riešeniach? Rád Vám v tejto súvislosti poskytnem profesionálne, promptné a diskrétne poradenstvo a neváhajte ma prosím kedykoľvek nakontaktovať.

Dôležité!!! : Pri objednávke ľubovoľnej kombinácie dvoch rozborov získavate akýkoľvek rozbor podľa Vášho výberu plne zadarmo!!! 

K vypracovaniu niektorého z komplexných rozborov individuálnej životnej mapy sú potrebné nasledovné Vaše údaje: dátum, (čo najpresnejší, aspoň odhadom) čas a miesto narodenia. K spracovaniu niektorého z cielených čiastkových rozborov čas narodenia nie je potrebný (dátum však áno!).

UPOZORNENIE! Pri CIELENÝCH čiastkových rozboroch poprosím záujemcov, aby v maili pri objednávke naznačili (popísali) heslovite charakter ich životnej situácie a esenciu problému, ktorý by radi vyriešili. 

V prípade potreby samozrejme rád pomôžem pri výbere správneho rozboru u Vašej konkrétnej životnej situácie, aby ste z analýz benefitovali čo najviac.

Rozbor(y) sa štandardne vypracujú po vzájomnej dohode detailov do 4 - 5 pracovných dní, následne sa prioritne zasielajú na CD v podobe MP3 audiozáznamu na dobierku na zadanú adresu záujemcu (alebo podľa vzájomnej dohody).

Záujem môžete prejaviť cez mail novamedicina@yahoo.com alebo telefonický kontakt 0905 992 358.

Teším sa zo srdca na Váš záujem!

Mgr. František Nagy, MBA